Izveštaj o bitnom događaju i usvojene odluke sa godišnje redovne sednice skupštine akcionara