АГРОБАЧКА а.д. Бачка Тополаagrobacka_260114Ово правно лице основано је 1956. године и од тада послује у континуитету у различитим формама.
Основна делатност друштва је гајење жита и других усева и засада, што представља претежну делатност у коју се увршћује и вршење пољопривредних услуга, односно сушење семена житарица и других семена, сортирање, паковање и слично.

 

agrobacka240808-1
Такође ово друштво врши и производњу и дораду семена на основу склопљених и закљућених уговора са својим коминтетима.

 

 

 

bt030908
Друштво се организује и послује у овом моменту као отворено акционарско Друштво, чије се акције котирају на тржишту хартија од вредности Београдске Берзе. Тренутно запошљава 55 радника који обављају послове у оквиру утврђене систематизације послова и радних задатака.