ODLUKA O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA 28.06.2014. U 11,00 časova