Fungicidi su prvootkrivena hemijska jedinjenja koja je čovek koristio za zaštitu gajenih biljka od prouzrokovača bolesti.

dele se na fungistatičke zaustavljaju porast parazitne gljive i fungicidne uništavaju patogenu gljivicu.

Prema načinu delovanja na patogene mogu biti preventivni  koji suzbijaju patogena kad dospe na površinu biljke pre ostvarene infekcije, kurativni fungicidi koji suzbijaju patogene posle ostvarene infekcije i fugicidi sa rezidualnim delovanjem – preventivni ili kurativni sa produženim delovanjem kao i eradikativnim delovanjem.

Prema pokretljivosti u biljci mogu biti kontaktni  površinski – ne kreću se u biljci, zatim sistemici  – kreću se kroz biljku ascedentno i descedentno i lokal-sistemici  – kreću se kroz biljku ograničeno, samo oko mesta primene, najčešće u okviru lista.

Prema mestu primene odnosno objektu koji se tretira mogu biti fungicidi za tretiranje semena i sadnog materijala, zatim za suzbijanje prouzrokovača bolesti u zemljištu-dezinfekcija i oni koji imaju najširu primenu za tretiranje nadzemnih delova biljaka-folijarna primena.